PZU teabeleht

TEABELEHT KINDLUSTUSVÕTJALE

Sunrise Travel OÜ (edaspidi Kindlustusagent) tegutseb AB ''Lietuvos draudimas'' Eesti filiaali (edaspidi PZU Kindlustus) kindlustusagendina kindlustustegevuse seaduse § 175 kohaselt.
PZU Kindlustus on volitanud Kindlustusagenti PZU Kindlustuse nimel sõlmima reisikindlustuse lepinguid õigusega võtta kindlustusvõtjailt vastu kindlustusmakseid.
Kindlustusagendil on õigus tema poolt sõlmitud kindlustuslepingute kehtivusaja jooksul võtta PZU Kindlustuse nimel kindlustusvõtjailt vastu kindlustuslepinguga seotud teateid, avaldusi ja taotlusi.
PZU Kindlustus maksab Kindlustusagendile reisikindlustuslepingute sõlmimise eest vahendustasu 35% lepingujärgsest kindlustusmaksest.
Kindlustusagendi poolt kindlustusvõtjale edastatav kindlustuspakkumus on koostatud arvestades kindlustusvõtja  kindlustushuvi ja kindlustusvajadust, mida kindlustusvõtja kinnitab pakkumuse aktsepteerimisega.  
Kindlustusagent on selgitanud kindlustusvõtjale kindlustuslepinguga seotud piiranguid ja välistusi. Ülevaate lepinguga seotud piirangutest ja välistustest edastab  kindlustusagent kindlustusvõtjale eraldi koos käesoleva teabelehega.
PZU Kindlustuse reisikindlustuse tingimused on kättesaadavad PZU Kindlustuse veebilehel www.pzu.ee. Kindlustustingimustest erinevad kokkulepped on märgitud pakkumusele ja poliisile.
Hüvitamise põhimõtted kindlustusjuhtumi toimumisel on sätestatud reisikindlustuse tingimustes. Kahju hüvitamise nõude võib edastada PZU Kindlustuse kahjukäsitluse telefonil 1526 (välismaalt helistades +372 622 4599) või e-posti aadressil lahendus@pzu.ee. Kahjuteate koos kahju hüvitamise nõudega võib esitada ka PZU Kindlustuse kodulehe www.pzu.ee kaudu.
Vastavalt kindlustustegevuse seadusele vastutab kindlustusagendi tegevuse eest PZU Kindlustus.

Kindlustusagendi tegevuse kohta saab kaebuse esitada PZU Kindlustusele e-kirja teel aadressil info@pzu.ee või posti teel aadressil PZU Kindlustus, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn. Kindlustusagendi tegevuse kohta võib esitada kaebuse ka Finantsinspektsioonile kui kindlustusagentide tegevuse üle järelevalvet teostavale asutusele, aadressil Sakala t 4, 15030 Tallinn või info@fi.ee.
Kindlustuslepingust tuleneva vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks võib pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva kindlustuse lepitusorgani poole, vt täpsemalt www.eksl.ee -> Kindlustusvaidlus. Tarbija võib kindlustuslepingust tuleneva vaidlusega pöörduda ka Tarbijakaitseameti poole, täpsem info www.tarbijakaitseamet.ee.

PZU reisikindlustus tingimused leiate siit


Küsimuste korral võtke palun ühendust telefonil +37257502195 või e-posti aadressil kerli@sunrisetravel.ee
Sunrise Travel OÜ 

Esindaja Kerli Mätas

Reinu 12, Kiili alev, Kiili vald,
Harju maakond, 75401