Kidy Tour reisitingimused

Kidy Toue OÜ
Narva mnt.7-352, Tallinn, 10117
MTR reg.nr. TRE000413
Tagatiste summa kokku 1500000
Tagatise andmeid võib näha siit

OÜ KIDY TOUR REISITEENUSTE  ÜLDTINGIMUSED kehtivad alates  08.11.2016                                                             

1.              ÜLDSÄTTED

1.1.         Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mille teeb kättesaadavaks OÜ Kidy Tour, registrikood 11324349, aadress Narva mnt 7-352, Tallinn, telefon (+372) 610 8000, e-post info@kidytour.ee, veebileht www.kidytour.ee (edaspidi: Kidy Tour).

1.2.        Lisaks käesolevatele tingimustele juhinduvad Kidy Tour ja klient omavahelistes suhetes reisiteenuste eritingimustest, kliendilepingu eritingimustest ja teenustasude hinnakirjast.

1.3.        Reisiteenuste üldtingimused kehtivad juhul, kui reisiteenuste eritingimused ei näe ette teisiti. Reisiteenuste üldtingimused ja eritingimused kehtivad juhul, kui kliendilepinguga ei ole ette nähtud teisiti.


2.              MÕISTED

2.1.        Reisikorraldaja - reisiteenuse koostanud ja korraldanud majandustegevuse registris registreeritud seaduses sätestatud nõuetekohast tagatist omav juriidiline isik.

2.2.        Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on esitanud Kidy Tourile tellimuse.

2.3.        Tarbija – füüsiline isik, kes on esitanud Kidy Tourile tellimuse, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

2.4.        Agent on reisikorraldaja koostatud ja korraldatud reisiteenuse broneerimist ja ostmist vahendav juriidiline isik.

2.5.        Reisikonsultant – klienti teenindav Kidy Tour esindaja, kes jagab informatsiooni reisiteenustest, nõustab klienti ja vormistab reisiteenuste ostu.

2.6.        Reisiteenus – pakettreis või mistahes reisimisega seotud üksik teenus (transpordivahendi pilet, viisa, majutusteenus, ekskursioon jms), mille Kidy Tour on kättesaadavaks teinud.

2.7.        Tellimuse kinnitus – kirjalik dokument, mis kinnitab lepingu sõlmimist kliendi ja teenusepakkuja vahel.

2.8.        Pakettreis - reisikorraldaja poolt koostatud ja korraldatud reisiteenuste kogum, mis sisaldab vähemalt kahte loetletud reisiteenust:
veoteenus;
majutusteenus;
muu teenus, mis ei ole veo- või majutusteenuse kõrvalteenus ja mis moodustab reisiteenuste kogumist olulise osa (Täpsemalt VÕS § 866).

2.9.        Individuaalreis - ei ole varem kokku pandud ja müügiks pakutud pakettreis vaid reisija soovidest lähtuvalt tellitud ja reisikorraldaja poolt kokku pandud reis, mis võib sisaldada erinevaid transpordivahendeid, sh lennupileteid liini- või tellimuslendudele, majutust ja kombineeritud puhkusevõimalusi.

2.10.     Vahetu teenuse osutaja – transpordi-, majutus või muu reisiteenuseid pakkuv ettevõtte, kelle teenuseid reisikorraldaja vahendab.

2.11.     Täiskasvanud reisija on 18-aastane või vanem reisija.

2.12.     Laps - üldjuhul noorem kui 18-aastane reisija. Alates 17 aastaselt on võimalik reisida vanemate kirjalikul nõusolekul ilma vanemateta. Täpsemad juhised on Välisministeeriumi kodulehel reisi- ja konsulaarinfo rubriigis (http://vm.ee/et/lastega-reisimine) ning võivad riigiti erineda. Täpsustage alla 18-aastase reisija vanemateta reisimist oma reisikonsultandi juures. Sõltuvalt sihtriigi majutuskoha tingimustest või muu teenusepakkuja tingimustest võidakse lugeda lapse vanuse ülempiiriks ka nooremaid kui kuni 18-aastaseid reisijaid (hotellides võidakse lapse vanuse ülempiiriks määrata näiteks 7, 12 või 15 aastat, tellimuslennul on lapse vanuse ülempiiriks 2 aastat). Laste soodustusi võimaldatakse lastele, kes reisivad koos lapsevanemaga.

2.13.     Vääramatu jõud (Force majeure) on asjaolu, mida lepingu pooled (klient, agent ja reisikorraldaja) ei näinud ette, ei saanud mõjutada ning mõistlikkuse põhimõtte kohaselt ei saanud pooltelt oodata, et nad lepingu sõlmimise hetkel selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

2.14.     Juhul, kui klient ostab pakettreisi teise isiku jaoks, on pakettreisi ostnud isiku kohustus teha kõigile reisiteenuste kasutajatele reisitingimused kättesaadavaks ja teatavaks.

3.              PAKETTREISIDE MÜÜK

3.1.        Reisikonsultant tutvustab kliendile reisiteenuse ostuvõimalusi, mis sõltuvad muutuvast nõudlusest ja pakkumisest reisiteenuste turul. Reisiteenuse kohtade saadavus võib kiiresti muutuda, mistõttu palub Kidy Tour kliendil arvestada, et kiire tellimuse kinnitamise ning müügieelse arve tasumise korral on kohtade saamine ostuvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud tingimustel tõenäolisem.

3.2.        Kidy Tour palub kliendil enne tellimuse esitamist tutvuda põhjalikult Kidy Tour reisitingimuste ja teiste teenusepakkujate lepingutingimustega ja samuti informeerida Kidy Touri kliendi reisisoovidega seotud erivajadustest või muudest asjaoludest, mis omavad tähtsust reisiteenuse osutamisel. Ainult sellisel juhul saavad teenusepakkuja ja Kidy Tour kliendi soovidega arvestada.

3.3.        Kliendi esitatud tellimus koos Tellimuse kinnitusega moodustavad reisiteenuste müügilepingu.

3.4.        Juhul kui vahetu teenuse osutaja ei anna nõustumust kliendi tellimusele (soovitud kuupäevaks on vabad kohad välja müüdud, hinnad muutunud vmt) informeerib Kidy Tour sellest klienti ja vastavalt kliendilt saadud juhistele tagastab makstud tasu või kasutab seda kliendi poolt muudetud Tellimuse täitmiseks.

3.5.        Juhul, kui kliendi poolt soovitud reis on välja müüdud võib jätta tellimuse ootelehele. Kidy Tour ei garanteeri ootelehel olevate tellimuste kinnitamist. Ootelehel oleva reisi eest ei pea tasuma ettemaksu, va juhul, kui seda nõuavad tegeliku teenuse osutaja tingimused.

3.6.        Tellimuse kinnituse/Müügilepingu muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Klient peab esitama oma muutmis- või annulleerimissoovi e-kirja teel või muul kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Muutmine ning annulleerimine toimub üldjuhul tasu eest, kui Kidy Tour pole otsustanud teisiti.

3.7.        Klient on kohustatud esitama Kidy Tourile ainult tõeseid andmeid ja vastutama andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju.

3.8.        Kidy Touril on õigus jätta kliendi korraldus täitmata ja Tellimuse kinnitus ühepoolselt etteteatamata annulleerida, kui klient ei täida maksekohustust nõuetekohaselt või kui klient ei ole täitnud reisitingimusi.

3.9.        Kidy Tour teeb Tellimuse kinnitused ja muud reisidokumendid kliendile kättesaadavaks e-kirja teel, Kidy Tour kontoris või agendi vahendusel. Kliendi soovil ja kulul saadetakse dokumendid kliendi näidatud aadressile, kas kuller- või postiteenuseid kasutades. Dokumentide saatmine toimub kliendi riisikol.

3.10.     Klient peab koheselt peale Tellimuse kinnituse ja/või vautšeri kätte saamist kontrollima dokumentides sisalduvate andmete (nimi, reisikuupäevad, reisikirjeldus jms) vastavust oma tellimusele. Tähtis on kontrollida, et Tellimuse kinnitusel toodud kliendi andmed ühtiks kliendi reisidokumendis toodud andmetega. Kidy Touri või vahetu teenusepakkuja põhjustatud tehnilised puudused, millest on viivitamatult Kidy Tour teavitatud, kõrvaldatakse. Hilisem puuduste kõrvaldamine ei ole võimalik või sooritatakse lisatasu eest.

3.11.     Kui kliendile väljastatud Tellimuse kinnitusel ja/või vautšeril on mis tahes puudus, mille on põhjustanud kliendi tegevus või tegevusetus, rahuldatakse kliendi soovitud muudatus reisiteenuse muutmise- või uue reisiteenuse ostuvõimaluse piires. Sellisel juhul kohustub klient tasuma kõik muudatusega ja/või uue reisiteenuse ostuga kaasnevad lisatasud.

3.12.     Reisitasu maksmisega kinnitab klient tagasivõtmatult oma tellimuse reisiteenuse ostmiseks ning avaldab nõustumist käesolevate reisitingimustega ja sealhulgas ka vahetu teenusepakkuja müügitingimustega. Klient on teadlik ja nõustub sellega, et sõlmib reisiteenuse kasutamiseks lepingu Kidy Touriga.

3.13.     Pakettreis loetakse broneerituks momendist, mil reisija tasub väljastatud arve/tellimuse kinnituse.

3.14.     Pakettreisileping, arve/tellimuse kinnitus loetakse kliendi poolt kättesaaduks, kui need on antud kirjalikus vormis kliendile Kidy Tour või agendi töötaja poolt või on edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kliendi e-posti aadressile.

3.15.     Kui reisija jätab pakettreisi, selle osamakse või ettemaksu kokkulepitud tähtajaks tasumata, loetakse pakettreisi tellimus reisija poolt taganetuks ja Kidy Touril on õigus broneering tühistada ning õigus rakendada reisitingimustes reisist taganemise kohta sätestatut ning nõuda reisijalt otseste kulude hüvitamist.

3.16. Varajase tellija soodustuste eritingimused (EBD)

3.16.1. Varajase tellija soodustus ei kehti eripakkumiste, loteriimajutuse ja ainult lennupiletite ostmise korral;

3.16.2. Varajase tellija soodustuse korral muud soodustused ei rakendu;

4.              MAKSETINGIMUSED

4.1.        Pakettreisi kinnitamisel ja arve/tellimuse kinnituse väljastamisel peab klient tasuma ettemaksuna 3 päeva jooksul vähemalt 20% reisiteenuste maksumusest juhul kui reisi alguseni on jäänud rohkem kui 30 päeva ja kui arve/tellimuse kinnitusel ei ole märgitud teisiti.

4.2.        Pakettreisi kogumaksumuse peab reisija tasuma vähemalt 30 päeva enne reisi toimumist.

4.3.        Kidy Touril on õigus kehtestada teatud reisidele (sooduskampaaniad, pühadereisid jmt.) punkt 4.1 ja 4.2. erinevad maksetingimused.

4.4.        Liinilendudel teostatava pakettreiside kinnitamisel ja arve/tellimuse kinnituse väljastamisel peab klient tasuma ettemaksuna 48 tunni jooksul vähemalt 100% liinilennu teenuse maksumusest juhul kui arve/tellimuse kinnitusel ei ole märgitud teisiti.

4.5.         Liinilendudel teostatava pakettreisi kogumaksumuse peab reisija tasuma vähemalt 30 päeva enne reisi toimumist juhul kui arve/tellimuse kinnitusel ei ole märgitud teisiti.

4.6.        Üksikute reisiteenuste, sh lennupiletite broneerimisel tasutakse arve/tellimuse kinnituse alusel 100% ettemaksu;

5.              REISITASU JA HINNA MUUTUSED

5.1.        Klient maksab Kidy Tourile reisiteenuste eest reisitasu vastavalt reisitingimuste p 4 ja selle alapunktides sätestatule. Reisitasu sisaldab tasu reisikirjelduses ja tellimuse kinnituses sätestatud teenuste eest.

5.2.        Kuna vastavalt üldtunnustatud rahvusvahelistele tavadele tuleb hotellitoad vabastada hiljemalt kell 12.00 päeval, siis reisitasu ei sisalda hilise väljaregistreerimise lisatasu, v.a. juhul, kui selline teenus on pakettreisi osana ette nähtud ning viide sellele on olemas ka vastava reisi kirjelduses.

5.3.        Juhul, kui klient jätab kasutamata mõne tellimuse kinnituses nimetatud teenuse, ei anna see kliendile õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.

5.4.        Kidy Tour poolt peale kliendiga reisilepingu sõlmimist toimunud sooduskampaaniad ja viimase hetke pakkumised ei mõjuta kliendi poolt tasumisele kuuluvat reisitasu ega anna kliendile õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.

5.5.        Kidy Touril on õigus reisitasu suurendada teavitades sellest reisijat vähemalt 21 päeva enne reisi algust ette juhul, kui muutunud on veokulud, sh kütusehind, maaletulekutasud, sadamate või lennujaamade sisse- või väljasõidutasud, teenusega seotud maksud või reisi suhtes kohaldatava raha vahetuskurss.

5.6.        Reisitasu uue suuruse arvutamisel lähtub Kidy Tour reisitingimuste p 5.5. sätestatud muudatustega seonduvate kulude suurenemisest Kidy Tourile, kulude suurenemise võrra.

5.7.        Juhul, kui Kidy Tour suurendab reisitasu olulisel määral, on reisijal õigus reisilepingust taganeda. Taganemise asemel on pooltel võimalus kokku leppida pakettreisi asendamises. Taganemise õigust võib klient kasutada üksnes 24 tunni jooksul pärast Kidy Tourilt või agendilt vastava teate saamist.

6.           PAKETTREISILEPINGU MUUTMINE KLIENDI SOOVIL

6.1.        Kidy Tour poolt kliendile väljastatud pakettreisi tellimuse kinnituses kliendi soovil ühe reisija nime muutmine on tasuline ja maksab 64 eurot.

6.2.        Rohkem kui ühe reisija nime muutmist tellimuse kinnituse kohta, käsitletakse kui reisilepingust taganemist ja Kidy Tour rakendab reisitingimustes sätestatud taganemise tingimusi.

6.3.        Kliendi poolt reisil olles avaldatud reisipikenduse soovi täidab Kidy Tour lisatasu eest ning reisipikenduse võimaluse olemasolul.

6.4.        Kliendi poolt pakettreisis sisalduvate muude teenuste muutmise korral kohustub klient hüvitama Kidy Tourile kõik muutmisega seonduvad kulud, mille suurusest ja tasumise korrast teatab Kidy Tour 3 tööpäeva jooksul arvates reisijalt pakettreisi muutmise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisest arvates.

6.5.        Kidy Touri poolt kliendile väljastatud tellimuse kinnituses majutuse, reisikuupäeva ja sihtkoha muutmine varajase tellija soodusperioodi (EBD) jooksul, kui reisi alguseni on rohkem kui 30 päeva, sama etapi jooksul on bürookuludeta ja klient peab tasuma vaid majutuse, reisikuupäevade ja sihtkoha hinnavahe.

6.6.        Kidy Tour poolt kliendile väljastatud tellimuse kinnituses reisija nime, reisi kuupäeva, hotelli või sihtkohta muutmine peale varajase tellija soodustuse (EBD) lõppemist, kui reisi alguseni on rohkem kui 30 päeva, toob kaasa varajase tellija soodustuse kehtetuse ning reisihinnale lisanduvad Kidy Tour bürookulud 64 eurot reisija kohta ja broneeringule hakkab kehtima muudatuse aegne uus hind.

6.7.        Pärast varajase tellija soodustuse (EBD) lõppemist on uue reisija lisamine broneeringusse võimalik, ent lisareisijale kehtib lisamise ajal kehtiv hind.

7.           PAKETTREISILEPINGUST TAGANEMINE

7.1.        Reisiteenuste osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine on piiratud, kuivõrd reisiteenuste puhul on kindlaks määratud vastavate teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Kidy Tour soovitab selliste ettenägematute kulude korvamiseks vormistada reisitõrke kindlustuse.

7.2.        Olenemata sellest, kas Tarbija ostab reisiteenuse sidevahendi (e-post, telefon, koduleht) abil või reisibüroos kohapeal ei kohaldata reisiteenuse lepingutele üldjuhul Võlaõigusseaduses sätestatud tarbija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus).

7.3.        Kliendil on õigus taganeda reisilepingust igal ajal, kuid sellisel juhul on klient kohustatud tasuma Kidy Tourile hüvitist:

7.3.1.   Kui kliendil on reisi alguseni rohkem kui 30 päeva, siis 64 eurot täiskasvanu ja 48 eurot laps;

7.3.2.   Kui kliendil on reisi alguseni jäänud 30 kuni 15 kalendripäeva, siis  25% reisi maksumusest;

7.3.3.   Kui kliendil on reisi alguseni jäänud 14 kuni 7 kalendripäeva kaasaarvatud, siis 50% reisi maksumusest;

7.3.4.    Kui klient taganeb lepingust vähem kui 7 kalendripäeva enne reisi algust, siis 100% reis maksumusest.

7.4.        Varajase tellija soodustusega pakettreisilepingust taganemise eritingimused:

7.4.1.   Juhul kui klient taganeb reisilepingust 48 tunni jooksul peale tellimuse kinnituse väljastamist, ei ole Kidy Touril õigust küsida kulude hüvitust ja Kidy Tour tagastab kliendile kogu ettemaksu;

7.4.2.   Juhul kui klient taganeb reisilepingust peale 48 tunni möödumist tellimuse kinnituse väljastamist, kuid reisi alguseni on rohkem kui 30 päeva, on klient kohustatud tasuma Kidy Tourile bürookulu hüvitist 96 eurot täiskasvanu ja 48 eurot lapse kohta;

7.4.3.   Juhul kui klient taganeb reisilepingust kui reisi alguseni on jäänud 30 kuni 15 kalendripäeva, on klient kohustatud tasuma Kidy Tourile hüvitist 50% reisi maksumusest;

7.4.4.   Kui klient taganeb lepingust vähem kui 14 kalendripäeva enne reisi algust, siis on klient kohustatud tasuma Kidy Tourile hüvitist 100% reisi maksumusest.

7.5.        Kui kliendile on koostatud reis eriprogrammi alusel (erinev programm, lisateenused või – tellimused), siis on klient lepingust taganemise korral kohustatud hüvitama Kidy Tourile kõik eriprogrammist tulenevad kulud.

7.6.        Juhul, kui kliendile ei väljastata sihtriiki reisimiseks vajaminevat viisat või ei võimaldata sihtriiki jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda kui kliendi poolset lepingust taganemist.

7.7.        Juhul, kui klient ei ilmu õigeaegselt reisi alustamiseks ettenähtud kohta või kui klient ei saa ettenähtud ajal reisi alustada puudulike või nõuetele mittevastavate reisidokumentide tõttu, loetakse klient reisilepingust taganenuks koos sellega kaasnevate tagajärgedega.

8.           REISIDOKUMENDID, VIISAD, TERVISENÕUDED

8.1.        Klient kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Kidy Tour ja Vahetu teenuse osutaja eeldavad, et kliendil, sh ka alaealisel isikul, on olemas reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend, kindlustus jmt) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Väljaspool Euroopa Liitu ID-kaart isikuttõendava dokumendina ei kehti. Klient on kohustatud reisile kaasa võtma vastavalt sihtriigi nõuetele kehtiva passi. Pass peab tavaliselt kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu.

8.2.        Kliendi soovil täpsustab Kidy Tour reisidokumentide nõudeid, kuid ei võta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas, kuivõrd need võivad etteteatamata muutuda.

8.3.        Erinevate riikide kodanikel võivad olla erinevad nõuded viisadele ja reisidokumentidele. Esmase info selle kohta annab reisikonsultant. Täpsemat infot jagavad saatkonnad, Välisministeerium, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

8.4.        Sihtkoha riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi juhul, kui isikul on kõik vajalikud dokumendid riiki sisenemiseks.

8.5.        Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee.

8.6.        Teatud riikidesse sisenemiseks tuleb reisijatel tõendada vaktsineerimiskuuri läbimist. Informatsioon nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovitustega on kättesaadavaks tehtud veebilehel http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html.

8.7.        Klient vastutab selle eest, et ta ei ole reisi sihtriigis persona non grata. Kui klient ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb kliendil kanda kõik kodumaale naasmisega kaasnevad kulud ning reisiraha tagastamisele ei kuulu.

8.8.        Kui klient on Kidy Tourilt eelnevalt ostnud sihtriiki reisimiseks viisa ja/või tellinud muud reisidokumendid, mille kätte saamine toimub Kidy Tour kontorist või agendi kontorist ja kui klient on jätnud viisa ja/või reisidokumendid võtmata, siis edaspidiseid pretensioone kliendi süül saamata jäänud viisaga või muude dokumentidega seonduvalt Kidy Tour ei menetle ning viisa ja/või muude teenuste eest tasutud raha ei kuulu tagastamisele.

8.9.        Kidy Tour soovitab klientidel vormistada reisikindlustus (reisitõrke-, tervise- ja pagasikindlustus).

9.           KLIENDI KOHUSTUSED JA VASTUTUS

9.1.        Klient on kohustatud teatama Kidy Tourile või agendile, kas ta soovib reisidokumendid saada kätte büroost kohapealt või elektronposti teel.

9.2.        Klient on kohustatud tutvuma sihtkoha maa eripäradega ja selle kohta käiva olulise informatsiooniga, võimalike ohtudega tervisele, vaktsineerimiste vajalikkusega, reisitingimustega, hotellide ja pakutavate teenuste informatsiooniga Kidy Tour kodulehel www.kidytour.ee või agendi või Kidy Tour poolt edastatud väljatrükil või muul viisil talle edastatud infokandjal.

9.3.        Klient on kohustatud tasuma Kidy Tourile tasu reisi ja reisiks vajalike kõrvalteenuste eest (nt viisa, kindlustus jmt) vastavalt reisitingimustele ja esitatud arve/tellimuse kinnitusele.

9.4.        Klient on kohustus kontrollida reisi väljasõidu/väljalennu aega 24 tundi enne reisi algust Kidy Tour interneti koduleheküljelt www.kidytour.ee ja/või Tallinna Lennujaama internetilehel väljuvate lendude tabelist. Sihtkohas 24 tundi enne kodumaale tagasipöördumist peab reisija kontrollima vastavat informatsiooni lisaks Kidy Tour kodulehele ka Kidy Tour poolt kättesaadavaks tehtud infomaterjalist või Kidy Tour kohapealselt esindajalt.

9.5.        Reisi toimumise ajal on klient kohustatud järgima reisijuhendeid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutusi, samuti tagama oma isiklike asjade, raha, väärtasjade ja dokumentide säilimist.

9.6.        Soovitame kliendile reisi toimumise ajal mitte kuritarvitada alkohoolseid jooke, mitte häirida oma käitumisega kaasreisijaid, vastasel korral võidakse klienti reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ning sellisel juhul ei ole kliendil õigus reisiraha tagastusele.

9.7.        Klient on kohustatud järgima piirivalve- ja tollieeskirju, sealjuures arvestama, et vastutus rikkumise korral lasub kliendil.

9.8.        Klient kohustub järgima reisil ja reisisihtriigis reisija ohutuse tagamise eesmärgil kehtestatud eeskirju, järgima ja austama maa, kus reisija viibib, traditsioone ja kombeid ning mitte rikkuma õigusnorme.

9.9.        Klient on kohustatud hüvitama reisi ajal Kidy Tourile, vahetu teenuse osutajale või kolmandatele isikutele tahtliku, hoolimatu tegevusega või tegevusetusega tekitatud materiaalse kahju selle tekitamise kohas või kokkuleppe korral, pärast reisi lõppu 10 päeva jooksul Kidy Tourilt vastava arve saamisest arvates.

9.10.     Kui klient soovib enne või pärast reisi lõpptähtaega kodumaale naasta ja Kidy Tour on teinud selleks täiendavaid kulutusi, on reisija kohustatud need hüvitama.

9.11.     Klient on kohustatud tasuma kõigi sihtkohas kasutatud lisateenuste eest, mis ei sisaldunud pakettreisis (minibaar, seif, SPA teenused, ekskursioonid jms).

9.12.     Klient on kohustatud tasuma pagasi ülekilode eest vastavalt lennufirma kehtestatud eeskirjadele.

9.13.     Reisija on kohustatud teavitama Kidy Touri kõikidest reisil kaasneda võivatest võimalikest olulistest terviseriskidest, kaasa arvatud lennureisi puhul rasedusest, mis on kestnud rohkem kui 28 nädalat. Alates 28 rasedusnädalast peab reisija lennureisil omama kaasas rasedakaarti ja mitte hiljem kui 7 päeva enne reisi väljastatud arsti kinnitust, et rase võib lennukiga lennata. Alates 32-st rasedusnädalast võib lennufirma mitte lubada rasedat lennule. Lennufirmade eeskirjad rasedatele on erinevad ning need tuleb täpsustada oma reisikonsultandi juures. Täpsem info http://www.tallinn-airport.ee/traveler/erivajadusegareisija/lapseootelreisija.

10.        KIDY TOUR KOHUSTUSED JA VASTUTUS

10.1.     Kidy Tour kohustub osutama kliendile pakettreisi vastavalt lepinguga kokku lepitule.

10.2.     Kliendi poolt valitud pakettreis peab vastama kirjeldusele, v.a. Kidy Tourist mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, hotellide otsused reisi ajal remonttööde läbiviimiseks vms.

10.3.     Kidy Tour kohustub osutama reisijale igakülgset võimaliku abi reisi ajal, kui reisijaga juhtub õnnetus, kui reisija satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena reisija elu või tervis satuvad ohtu. Kidy Tour abi seisneb raviasutusega ja sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises või vastava informatsiooni andmises, samuti vajadusel ennetähtaegse tagasisõidu korraldamises. Reisija on kohustatud hüvitama Kidy Tourile kõik abistamisega seotud kulutused.

10.4.     Kidy Tour vastutus on piiratud kuni reisitasu kahekordse määrani.

10.5.     Kidy Tour ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud reisil ületamatud takistused või muud ettenägematud põhjused, mida Kidy Tour ei oleks saanud ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks põhjusteks võivad olla sõjategevus, terroriakt, loodusõnnetus, nakkushaigus, streik jmt sündmused (Force majeure).

10.6.     Kidy Tour teatab viivitamatult reisijale olulise reisiteenuse muutumisest või ära jäämisest.

10.7.     Kidy Tour ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud reisija hooletusest, kolmandate isikute tegevusest, kes ei ole Kidy Touriga lepingulises suhtes ja kelle tegevust ei ole võimalik ette näha ega ära hoida.

10.8.     Reisija pagasi rikkumise ja pagasi kaotsimineku eest vastutab vedaja ning võimalike kahjude korvamiseks soovitab Kidy Tour tungivalt sõlmida enne reisile minekut pagasikindlustuse.

10.9.     Kidy Tour ei vastuta reisija mitme ümberistumisega reisil jätkureisilt mahajäämise eest juhul, kui see oli tingitud eelneva lennu hilinemisest ilmastikuolude või lennuki tehnilise rikke vms asjaolu tõttu. Jätkulennust mahajäämise ja sellest tulenevate reisipaketi muutuste tõttu tekkinud kahju korvab lennuettevõte või reisitõrkekindlustuse olemasolul kindlustusfirma. Ümberistumistega reisidele soovitab Kidy Tour tungivalt vormistada reisitõrkekindlustuse.

10.10. Kidy Tour ei vastuta kliendile agendi poolt antud puuduliku või ebatäpse informatsiooni tagajärjel tekkinud kahju eest. Sellisel juhul on kliendil õiguskaitsevahendite kasutamise õigus kliendile reisi müünud agendi suhtes.

10.11. Kui reisilepingu rikkumine toimus teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt ning vahetu teenuseosutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega (s.h lennuettevõtjate vastutust piiravate konventsioonidega), on vastava rikkumise puhul piiratud ka Kidy Tour vastutus reisija ees.

11.        KLIENDI ÕIGUSED

11.1.     Kliendil on õigus saada Kidy Tourilt võimalikult täpset teavet reisikirjelduse näol ja lepingule vastavat reisiteenust.

12.        KIDY TOUR ÕIGUSED

12.1.     Kidy Touril on õigus teha muudatusi pakutavate teenuste hinnakirjas.

12.2.     Kui Kidy Tour ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajakava või teha muid reisi ümberkorraldusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest tuleb kliendile teatada esimesel võimalusel.

12.3.     Kidy Touril on õigus lepingust taganeda ja reis ära jätta, kui reisile ei ole registreerunud piisavalt osavõtjaid (tellimuslennu täituvus alla 50%) ja/ -või kui Kidy Tour on seadnud reisi toimumise tingimuseks osavõtjate arvu. Taganemisest teatab Kidy Tour reisijale hiljemalt 7 päeva enne reisi algust.

12.4.     Kidy Touril on õigus leping üles öelda, kui Kidy Tour võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi, vms olukorra tõttu või kui reisi ei ole muul ootamatul põhjusel võimalik läbi viia reisija elu ja tervist ohustamata. Lepingu üles ütlemisest teatab Kidy Tour reisijale esimesel võimalusel. Kidy Touril on kohustus tagada kliendile tagasireis. Juhul, kui tagasireisi korraldamisel tekivad lisakulud, siis kannavad Kidy Tour ja reisija VÕS § 879 lg 3 tulenevalt tekkinud lisakulud võrdsetes osades. Muud lepingu üles ütlemisest tekkinud lisakulud, sealhulgas majutuse, toitlustuse jms kulud kannab klient. Kidy Tour abistab sihtkohas klienti talle sobivate lahenduste leidmiseks ja majutuse organiseerimisel.

12.5.     Vääramatu jõu tõttu reisilepingu ülesütlemisel on kliendil õigus Kidy Tourile tasutud reisiraha tagastamisele 30 kalendripäeva jooksul vastavasisulise tagastusavalduse esitamisest arvates. Reisitasust on Kidy Touril õigus maha arvata mõistlik hüvitis juba osutatud teenuste eest või reisi lõpetamiseks veel osutatavate reisiteenuste eest.

13.        PUUDUSED REISIKORRALDUSES JA PRETENSIOONIDE LÄBIVAATAMISE KORD

13.1.     Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis, selle programm, hotell ja/või pakutavad teenused ei vasta olulisel määral reisikirjeldusele. Kui Kidy Tour ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisikava algselt väljakuulutatud kujul läbi viia, on tal õigus vahetada hotelli ja/või transpordivahendit, muuta ajakavasid või teha reisipaketis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.

13.2.     Puudusteks ei loeta reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muudatusi, mille tekkimist reisi sihtkohta ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada.

13.3.     Puudusteks ei loeta lennu ajakava väheolulist muutumist, samuti lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Kidy Tourist sõltumatutest asjaoludest, lennureisi hilinemist, reisiklassi- ja reisimarsruudi muutmist või liinilendudel lennukohtade ülebroneerimist, mille eest vastutab kliendi ees vastavalt Euroopa Liidu määrusele 261/2004 lennuettevõtja.

13.4.     Puuduseks ei loeta hotelli vahetumist vahetult enne reisi või reisi ajal, kui see oli tingitud hotelli ülebroneeringust või hooaja alguse ja lõpuga seonduvatest erisustest. Kidy Tour kohustub tegema kõik endast oleneva, et saamata jäänud hotell asendataks kliendile vähemalt samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga.

13.5.     Puuduseks ei loeta, kui klient omal süül ei pääse lennuki pardale.

13.6.     Puudustest pakettreisis on klient kohustatud viivitamatult teatama kohapeal reisiesindajale, agendile või Kidy Tourile puuduste kõrvaldamise eesmärgil, vastasel korral puudub reisijal hilisemal pretensiooni esitamisel kahju hüvitamise nõudeõigus.

13.7.     Kidy Tour võtab reisiteenuse puuduste kõrvaldamiseks tarvitusele mõistlikud abinõud ning kõrvaldab puuduse mõistliku aja jooksul.

13.8.     Kidy Tour menetleb kliendi poolt peale reisi tähtaegselt esitatud hotelliteenindust ja majutust puudutavaid pretensioone üksnes juhul, kui klient on reisi sihtkoha riigis kohapeal vormistanud koos esindajaga vastava teenuste kvaliteedi fikseerimise akti ja selle on allkirjastanud klient ja reisiesindaja. Akt ühtlasi tõendab probleemi olemasolu ja püüdu sellele lahendus leida.

13.9.     Juhul, kui tekkinud probleem lahendatakse ja tekkinud kahju hüvitatakse kliendile reisi ajal sihtriigis kohapeal, ei ole reisijal õigus nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis.

13.10. Juhul, kui pretensioonile lahenduse leidmine või rikkumise kõrvaldamine osutus sihtkohas võimatuks, on kliendil õigus esitada avaldus/pretensioon 10 päeva jooksul peale reisilt tulekut Kidy Tour või agendi kontorisse või e-posti aadressil. Esitatud avaldus/pretensioon peab sisaldama kliendi nimesid ja kontaktandmeid, kaebuse sisu ja kliendi selgesõnaliselt esitatud nõuet ning asjaolusid, millega ta nõuet põhjendab ja tõendab.

Avaldusele/pretensioonile lisatakse koopiad asjasse puutuvatest ja nõude aluseks olevatest dokumentidest (leping/arve; maksedokumendid; hüvitise nõude aluseks olevad kviitungid, telefoni kõneeristuse väljavõtted, kohapeal vormistatud akt jms).

13.11. Kidy Tour vaatab nõutud vormis esitatud kliendi avalduse/pretensiooni läbi 15 kalendripäeva jooksul avalduse/pretensiooni saamisest arvates. Hüvitamisele kuulub üksnes otsene kahju, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele. Reisiteenuste puudustega seotud kulutused hüvitab Kidy Tour üksnes vastavate kuludokumentide alusel (ostukviitung vms).

14.        ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

14.1.     Reisilepingu ja reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada Kidy Tour ja reisija vaheliste läbirääkimiste teel.

14.2.     Kidy Tour ja reisija rakendavad kõiki võimalikke abinõusid tekkinud vaidluste lahendamiseks läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on õigus erimeelsust menetleda Tarbijakaitseametis või EV seadusandlusega kehtestatud korras kohtumenetluses.

15.        NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

15.1.     Tellimuse esitamisega annab isik OÜ-le Kidy Tour, registrikood 11324349, aadress Narva mnt 7-352 Tallinn 10117, tel. +372 6108000, email: info@kidy tour.ee nõusoleku oma isikuandmete (v.a. delikaatsed isikuandmed) kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, reisiteenuste müügiks pakkumise, müügi ja osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. teenusepakkujale ja/või isikutele, kes on seotud temale reisiteenuse osutamisega, on lubatud, kuid see võib toimuda ainult isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega.

15.2. Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuvedaja kliendi broneeringuinfo vastavalt    riigipiiri seadusele töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. Broneeringuinfot säilitatakse 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat alates andmete kättesaamisest.
Broneeringuinfoks loetakse lennureisija ja -reisi kohta käiv teave, mida lennuettevõtja kogub kliendilt broneeringu teostamiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja sellega seotud toimingute kohta, lennureisija ja temaga koos reisivate isikute isikuandmeid, lennu üldandmeid, lennureisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid andmeid.
Broneeringuinfo edastamisega seoses on isikutel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.